Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a Castelldefels

Blog
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a Castelldefels

Albert Hueto

Projecte i Direcció d’Obres

alberthueto@hotmail.com

 

Els objectius plantejats en el projecte han consistit en adequar el programa funcional de l’habitatge a les necessitats i circumstàncies de la família que ha adquirit la propietat per al seu ús de manera habitual com a primer habitatge, una actualització del seu estil arquitectònic, la incorporació de solucions tècniques noves en els sistemes constructius de l’envoltant, en els acabats interiors i en les instal·lacions que han permès una millora notable de l’eficiència energètica i de l’habitabilitat de l’edificació, fent-la més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. S’han utilitzat materials ecològics, productes reciclats o naturals amb baix consum energètic en la seva elaboració i amb altes prestacions tècniques, seguint principis de sostenibilitat per aconseguir una construcció més ecològica que esmorteeixi el seu impacte mediambiental.

S’ha racionalitzat la distribució interior dels espais millorant el seu aprofitament, comunicació i accessibilitat, dotant d’il·luminació natural en tots ells i millorant la qualitat de l’aire interior en tot l’habitatge. Mitjançant l’ús de la gestió domòtica de les instal·lacions es facilita la seva automatització i l’accionament a distància per l’usuari, així com l’ús dels protectors solars dels tancaments practicables de l’envoltant de manera que s’optimitza la demanda energètica de l’edifici.

En termes econòmics, de manera que fa referència a la rendibilitat de la inversió realitzada, l’estalvi en consum energètic de l’edificació aconseguit amb la intervenció permetrà la seva amortització a mig termini, cal considerar a més l’increment de valor de mercat de l’immoble en adaptar als requeriments de la demanda a la zona, el que permet un retorn immediat de la inversió amb una alta liquiditat.